ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสกุลศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2502 โดยการเสนอแนะ และการสนับสนุนจากกองโรงเรียนราษฎร์ กรมวิสามัญ เพื่อการรับแผนการศึกษาชาติ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยเฉพาะในประเภทอนุบาลศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเปิดทุกจังหวัดๆละ 1 โรงเรียน เพื่อการเป็นแบบอย่าง และให้ภาคเอกชนช่วยจัดอนุบาลศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้โรงเรียนสกุลศึกษาจึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการ และชุมชน ปากช่องให้จัดตั้งขึ้นที่กิ่งตำบลปากช่อง ซึ่งต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอปากช่อง โดยมี นายไพฑูรย์ เกื้อสกุล เป็นเจ้าของ ผู้จัดการ และครูใหญ่ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนประเภทอนุบาลแบบคินเดอร์กาเทน โดยใช้การสอนแบบมอนเตสเซอรี่ และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนประเภทอนุบาลเมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2502 มีอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น นักเรียนเป็นประเภทสหศึกษาเดินทางไป-กลับ ในระดับอนุบาลปีที่ 1-2 โดยมีนโยบายรับนักเรียนได้ไม่เกิน 57 คน จากนั้นมีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงดังนี้

 • ปีการศึกษา 2506 มีการรับนักเรียนเพิ่มเป็น 105 คน และขอก่อสร้างอาคารใหม่
 • ปีการศึกษา 2510 มีการก่อสร้างอาคารใหม่ 1 หลัง และขออนุญาตขยายอาณาเขตโรงเรียนเป็น 2 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา
 • ปีการศึกษา 2513 มีการรับนักเรียนเพิ่มเป็น 175 คน
 • ปีการศึกษา 2518 มีการรับนักเรียนเพิ่มเป็น 245 คน และขออนุญาตขยายห้องเรียนเพิ่ม
 • ปีการศึกษา 2523 ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมเป็นอาคารตึก 3 ชั้น 1 หลัง จำนวน 14 ห้องเรียน
 • ปีการศึกษา 2525
  • ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอนุบาลสกุลศึกษาเป็นโรงเรียนสกุลศึกษา
  • ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงระเบียบการเดิมเพื่อขยายระดับชั้นเรียนจนถึงระดับประถมศึกษา
  • ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอายุการรับนักเรียนจากเดิมเป็นการรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3-16 ปี ได้รับอนุญาตเพิ่มความจุนักเรียนจากเดิมเป็น 715 คน
 • ปีการศึกษา 2527 ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
 • ปีการศึกษา 2529 ได้รับอนุญาตเพิ่มความจุนักเรียนได้ไม่เกิน 705 คน
 • ปีการศึกษา 2552 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เป็นรุ่นที่ 50 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นรุ่นที่ 23
 • ปีการศึกษา 2554 เพิ่มห้องปฏิบัติการอาคาร 4 จำนวน 2 ห้อง คือ ห้องนาฏศิลป์ และห้องดนตรี ได้รับอนุญาตเพิ่มความจุนักเรียนจากเดิมเป็น 995 คน
 • ปีการศึกษา 2557 สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารเรียน และได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องเรียนขนาด 7 x 8 เมตร มีพื้นที่ 56 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้องเรียน จุนักเรียนได้ไม่เกิน 40 คน และได้รับอนุญาตให้ขยายเพิ่มความจุจากเดิมเป็นความจุทั้งโรงเรียนไม่เกิน 24 ห้อง นักเรียน 1035 คน
 • ปีการศึกษา 2562 สร้างต่อเติมอาคาร 4 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น เป็นอาคารที่ติดตั้งลิฟท์โดยสารขนาดความจุ 1,000 กิโลกรัม
 • ปีการศึกษา 2563 นายไพฑูรย์ เกื้อสกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสกุลศึกษา ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ดร.หัทยา เกื้อสกุล ผู้เป็นบุตรี ได้รับโอนเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสกุลศึกษา ต่อจากนายไพฑูรย์ เกื้อสกุล ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564
 • ปีการศึกษา 2566 ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 86 กิโลวัตต์ ติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ 132 แผง บนหลังคาอาคาร 2, อาคาร 3 และอาคาร 4 และติดตั้งห้องควบคุมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถอ่านค่าการผลิตไฟฟ้าและการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งระบบผ่านแอพพลิเคชั่นจากโทรศัพท์มือถือ

ปรัชญาโรงเรียนสกุลศึกษา

การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต

อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนสกุลศึกษา

มารยาทงาม เป็นคนดี มีความเก่ง มีคุณธรรม และความพอเพียง

เอกลักษณ์โรงเรียนสกุลศึกษา

โรงเรียนรักษาศีล 5 สถานศึกษาพอเพียง
ข้อมูลด้านการบริหาร

นายไพฑูรย์ เกื้อสกุล เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสกุลศึกษา เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสกุลศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2564 นายไพฑูรย์ เกื้อสกุล หรือคุณทวดของเด็กๆ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ท่านเป็นผู้ที่รักษาศีลห้า ใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง และยึดมั่นในการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี โดยเชื่อมั่นว่า เมื่อเด็กๆเป็นคนดีแล้ว จะเป็นคนไฝ่ดี เมื่อไฝ่ดีแล้วความเก่งจะเกิดขึ้นกับตัวเด็กๆเอง หนึ่งในคำสอนของคุณทวดที่ฝากให้กับเด็กๆทุกคนคือ “ไม่มีใครในโลกนี้ ที่จะทำให้เราเป็นคนชั่วคนเลวได้ นอกจากตัวเราเอง” ปัจจุบันคณะบริหารมีดังนี้

 1. นางมณฑาทิพ เกื้อสกุล ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสกุลศึกษา/ที่ปรึกษา
 2. ดร.หัทยา เกื้อสกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสกุลศึกษา/ผู้จัดการ
 3. นางวันพร เกื้อสกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
 4. นางสาวกฤษณา เกื้อสกุล ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีและการเงิน
 5. นายวีรชนชัย เกื้อสกุล ผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. นางสาววรพนิต เกื้อสกุล รองผู้อำนวยการ/นิติกร
หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน

โรงเรียนสกุลศึกษาจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลสำหรับเด็กวัย 3 – 5 ปี มุ่งเน้นพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และ English as the second language โดยมีพันธกิจดังนี้

 1. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการด้านร่างกาย สุขภาพ สุขนิสัยที่ดี และมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง อย่างเต็มศักยภาพตามวัย
 3. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม สติปัญญา โดยผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย บริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
 4. จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 5. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน มีจินตนาการ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีเป้าหมายดังนี้

 1. นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้เหมาะสมตามวัย
 2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม พัฒนาการด้านร่างกาย สุขภาพ สุขนิสัยที่ดี และมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง อย่างเต็มศักยภาพตามวัย
 3. นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม สติปัญญา โดยผ่านกิจกรรมที่เหมาะสม
 4. บุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 5. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566 มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และเมื่อมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึงกำหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัยดังนี้

 1. มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี
 2. มีสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม
 3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 4. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสกุลศึกษา (บูรณาการศีลห้า เศรษฐกิจพอเพียง มงคลชีวิต 38 ประการ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาสำหรับนักเรียนวัย 6 – 12 ปี โรงเรียนสกุลศึกษาได้จัดทำโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา คำอธิบายรายวิชา วิเคราะห์สาระแกนกลางบูรณาการศีลห้า เศรษฐกิจพอเพียง มงคลชีวิต 38 ประการ สาระท้องถิ่น จัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการสาระท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดการเรียนการสอนกลุ่มการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 11 วิชา มุ่งเน้นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพด้านดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะ และอัจฉริยภาพทางวิชาการ English as the second language และ 汉语作为第三语言 โดยจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนแบบองค์รวม (Holistic) โดยมีพันธกิจดังนี้

 1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นตามศักยภาพของนักเรียน
 2. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี กีฬา และศิลปวัฒนธรรม
 4. มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง พึ่งตนเองได้ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขตามวัย

จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดกับนักเรียนมื่อนักเรียนเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีดังนี้

 1. นักเรียนเป็นผู้มีมารยาทงาม เป็นคนดี มีความเก่ง มีคุณธรรม และความพอเพียง
 2. นักเรียนมีความรู้เชิงวิชาการ มีสมรรถนะหลัก มีทักษะในการทำโครงงาน สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถต่อยอดความรู้ การใช้ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาจีน ในระดับมัธยมต้นได้อย่างมั่นใจ
 3. นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านดนตรีวงโยธวาทิต สามารถต่อยอดทักษะการเล่นดนตรีวงโยธวาทิตในระดับมัธยมได้อย่างมั่นใจ
 4. นักเรียนมีทักษะชีวิต พึ่งตนเองได้ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และมีภูมิคุ้มกัน
เครื่องแบบนักเรียน

เครื่องแบบนักเรียน และชุดพละ มีจำหน่ายที่ร้านไทยเจริญ 044-311081